Velkommen

KS / HMS for mindre virksomheter

'nok er bra nok'


ER DET KRAV TIL ARBEIDET DU UTFØRER?

Er det vanskelig å vite hva kunder, bransjestandarder, forskrifter og loven krever?

R-Consult hjelper virksomheter som ikke har egen KS/HMS-ressurs.

Faglig støtte

For mindre virksomheter uten egen KS/HMS ressurs


Støtte til styring og rutiner - KS (kvalitetstyring og kvalitetssikring)

- HMS


Omfang tilpasses den enkelte virksomhets risikoforhold, størrelse og øvrige behov.

Systemer/rutiner

Systematisk arbeid


 • Kvalitet/KS
 • HMS
 • Forbedring
 • Utvikling
 • Opplæring
 • Vernerunder
 • Smartdok
 • Svenn
 • HMSREG
 • KSL
 • IK mat
 • Plantehelse


Rådgivning

Fokus på lover, forskrifter, standarder og kundekrav


 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid 


Andre krav etter behov

 • Næringsmiddellovgivning
 • Standarder innen gitte bransjer


Forberede/svare på tilsyn fra Arbeidstilsynet, Mattilsynet, El- tilsyn og andre tilsvarende myndigheter eller kravstillere.

Dokumentasjon

Planlegge - gjennomføre - dokumentere


 • Håndbøker, rutiner, prosedyrer, skjema, sjekklister
 • Digitalt eller på papir
 • Sjekklister for planlegging og for utført arbeid
 • Dokumentasjon for opplæring