Velkommen

KS / HMS for mindre virksomheter

'nok er bra nok'


ER DET KRAV TIL ARBEIDET DU UTFØRER?

Er det vanskelig å vite hva kunder, bransjestandarder, forskrifter og loven krever?

R-Consult hjelper virksomheter som ikke har egen KS/HMS-ressurs.

Faglig støtte

For mindre virksomheter uten egen KS/HMS ressurs


Støtte til styring og rutiner innen KS (kvalitetssikring) og HMS.


Omfang tilpasses den enkelte virksomhets risikoforhold, størrelse og øvrige behov.

Systemer/rutiner

Systematisk arbeid


 • Kvalitet/KS
 • HMS
 • Vernerunder
 • Forbedring
 • Utvikling
 • Smartdok
 • MEF
 • KSL
 • HMSreg
 • Geomatikk


Rådgivning

Fokus på lover, forskrifter, standarder og kundekrav


 • Internkontrollforskriften
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om utførelse av arbeid 


Andre krav etter behov

 • Næringsmiddellovgivning
 • Standarder innen gitte bransjer

Dokumentasjon

Planlegge - gjennomføre - dokumentere


 • Håndbøker, rutiner, prosedyrer, skjema, sjekklister
 • Elektronisk eller på papir
 • Sjekklister for utført arbeid
 • Dokumentasjon for opplæring