Om oss

Tilpasset rådgivning og utvikling

De mindre virksomhetene i fokus

R-Consult

KS / HMS

Tilpasset rådgivning og utvikling

Stilles det krav til din virksomhet innen KS/HMS som det syntes vanskelig å møte?

Det kan ofte virke uoverkommelig å møte krav til HMS for de minste virksomhetene. Det er ikke alle som har verken kompetanse eller mulighet til å drifte et elektronisk system for det som stilles av krav ..men det er heller ingen som sier at systemet må være elektronisk..

Arbeidstilsynet sier:

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.


Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, bygger, selger og ellers tilbyr varer og tjenester.


Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.


Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle. Man kan ilegges bøter fra myndighetene, og bli valgt bort fra kunder som følger opp krav til lover og forskrifter.


Loven (kravet) sier:

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.


Det skal være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.


For mindre bedrifter med lite risikofylt aktivitet, behøver ikke dette bli så omfattende. 

R-Consult videreformidler også kontakt med Bedriftshelsetjeneste når dette er påkrevet.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale/epost for en avklaring rundt hva nettopp DIN virksomhet har behov for, for å møte krav.